SÖZLEŞME ŞARTLARI

1 - Yurtiçi turlarda yolcuların nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir. 2 - Havayolu ile ulaşımlarda, rezervasyon sahibi, seyahate ilişkin mevzuata uymak, taşıyıcının saptadığı zamanda veya bir zaman saptanmamışsa, hareket işlemlerini tamamlamaya yetecek kadar erken havaalanında bulunmak zorundadır. 3 - Ulaşım dâhil turlarda buluşma saati, otobüs ulaşımlarında hareket saatinden yarım saat önce, uçak ulaşımlarında ise iki saat öncedir. 4 - Ulaşım dâhil turlarda, rezervasyon esnasında koltuk numarası garantisi verilmez. 5 - Acente, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen ve eşdeğer standartlarda alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına sahiptir. 6 - Mücbir sebepler; Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması halinde savaş, doğal afet, deprem, olağanüstü hal, acentenin iflas etmesi, rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb. durumlarda sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda, tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, acentenin sorumluluğu, rezervasyon sahibini, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, rezervasyon sahibi, acenteden bedel iadesi de dâhil olmak üzere, herhangi bir hak ve alacak talep edemez. 7 - Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda acentenin turu iptal etme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, acente turu iptal ederse, turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 7 gün kala bildirir (Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir sure kala ortaya çıkarsa bundan acente sorumlu tutulamaz). Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir. 7a - Rezervasyon Sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel ağır hastalığı (ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla) veya birinci dereceden bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz üçüncü bir kişiye devredebilir. 7b - Rezervasyon sahibinin, turu yukarıdaki nedenlerle, üçüncü kişiye devredebilmesi için, turun başlama tarihine en az 7 gün kala, tura katılma şartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, acenteye bildirmek zorundadır. Bu durumda devreden ve devralan acenteye karsı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilden sorumludur. (acente, turu devralanın işlemlerinin (pasaport, vize, asi, vs.) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.) 8 - Rezervasyon sahibi, başlangıcını kaçırdığı tura, tur devam ederken katılacağını yazılı olarak acenteye bildirmemesi halinde, acente, turun başlangıcından 24 saat sonra rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, rezervasyon sahibi, acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. 9 - Rezervasyon sahibi, sözleşme tarihinden itibaren 24 saat geçtikten sonra, sözleşmeyi hiçbir haklı nedeni yokken iptal edemez ve ödeme iadesi talep edemez. 10 - Tur, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmadan, acente tarafından iptal edilir ise, tur bedelinin tamamı rezervasyon sahibine iade edilir. Uçak ulaşımlı rezervasyonlarda, hangi nedenle olursa olsun, rezervasyonun iptalinin talep edilmesi halinde, acente talep doğrultusunda rezervasyonu iptal etse dahi, uçak ulaşım bedelinin iadesi hususunda, ilgili havayolu firmasının kuralları, ulusal ve uluslararası havacılık kuralları uygulanır. 11 - Erken rezervasyon ve indirim dönemlerinde alınan tur, mücbir sebepler ve erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olması haricinde, rezervasyon sahibi tarafından iptal edilemez, tarih değişikliği yapılamaz. 12 - Erken rezervasyon döneminde, rezervasyon sahibi, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırmış ise, rezervasyon sahibi, tesise giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar, rezervasyonu iptal ettirmesi (rezervasyonun tamamen iptali) halinde, rezervasyon sahibine, sözleşme imzalanırken alınan sigorta bedeli hariç, tur bedelinin tamamı iade edilir. Ancak uçaklı ulaşımlarda uçak bileti iptali, isim değişikliği yapılamaz ve uçak bileti ücreti iade edilmez. Otobüs ulaşımlarında ki iptal hükümleri de yine aynı şekilde olup, rezervasyon sahibi otobüs hareket gününden 72 saat önce ulaşım iptal etmek kaydı ile ücret iadesi alma hakkına sahiptir. Daha kısa bir süre kalması halinde rezervasyon iptal koşulları geçerli olacaktır. 13 - İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslının acenteye iadesi gerekmektedir. "14 - Taksitli satışlarda, rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; acente üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa acente rezervasyon sahibine bir haftalık ek sure vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder. Rezervasyon sahibi, buna rağmen borcunu ödemez ise borcun tamamı muacceli yet kazanır. Acente, bu durumda, borcun tamamının ödenmesini talep edebilir. Rezervasyon sahibinin, yukarıda belirtilen şekilde temerrüde düşmesi halinde, acente, ödenmeyen tur bedeline yıllık % 25 oranında gecikme faizi uygular. Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir. 15 - Rezervasyon Sahibi, yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, yolculuk esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru hariç acentenin sorumluluğu yoktur. Acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru nedeniyle eşyanın çalınması veya kaybolması/zayi olması hallerinde, acente en fazla ulaşım bedelinin %50'sini tazminat olarak öder. Acente, rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile birlikte bir tutanakla birlikte kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur. 16 - Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, rezervasyon sahibi, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunacaktır. 17 - Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi gecen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan diğer tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan rezervasyon sahibine / tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan rezervasyon sahibinin / tüketicinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, diğer tüketiciler, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan rezervasyon sahibi / tüketici, acentenin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan rezervasyon sahibi, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. 18 - Araçlarda ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez. Otobüs ile yapılan seyahatlerde her yolcu, 50 x 70 ebadında bir valiz ile 20 x 50 oranında bir el çantası bagaj bulundurabilir. Bunun dışındakiler otobüs bagaj hacmi uygunsa kabul edilir, aksi halde kabul edilmez. Rezervasyon sahibi, yolculuk sırasında, yanında, yanıcı, delici, koku veren maddeler bulunduramaz. 19 - Rezervasyon sahibi, tura katılan diğer tüketicilerin ve üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle de acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder. 20 - Rezervasyon sahibine, sözleşme yapılırken rezervasyon yaptırdığı tur bilgilerinin de yer aldığı acente kataloğu verilmiş olup konaklayacağı tesise ilişkin ayrıntılı bilgi de sözleşme ekinde verilmiştir. Ayrıca, sözleşme yapılırken, tura ilişkin olarak ayrıntılı bilgi de verilmiştir. Rezervasyon sahibi, rezervasyon yaptırdığı tura ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu, kataloğun kendisine verildiğini beyan eder. 21 - Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, tesis tarafından tahsis edilen oda nedeniyle acente sorumlu tutulamaz. 22 - Yurtdışı turlarda bebekler dâhil pasaport gerekmektedir. Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak, gezinin başlangıcından 15 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde acente tarafından takip edilebilir. Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz. 23 - Kıbrıs uçuşları yurtdışı statüsünde sayıldığından ehliyet ile kesinlikle giriş çıkış yapılamaz. Nüfus cüzdanı veya pasaport ile giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilir. 18 yas altı çocuklar, yanında anne, baba birlikte seyahat etme zorunluluğu vardır, aksi halde taraflardan birinin muvafakat namesi gerekmektedir. 24 - Acentenin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde, tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uygulanacaktır. 25 - Rezervasyon sahibi, aldığı hizmetin ayıplı olduğu iddiası ile turu terk etmek isterse, turu terk etmeden önce, turu terk ettiğini sebepleri ile birlikte acenteye ve konakladığı tesise yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde, turu terk etmiş sayılmayacağı gibi, hizmeti almış ve kullanmış sayılır. Rezervasyon sahibinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak, acenteye ve tesise bildirmesi, iyiniyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. 26 - 1618 S.li Yasanın 12. maddesi gereğince, paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, acentenin iflası da dâhil olmak üzere, paket turun hiç verilmemesi veya eksik verilmesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Rezervasyon sahibi dilerse, paket tur sözleşmesi yaparken, kaza ve hastalık hallerinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zararı ile tedavi masraflarını sigorta ettirebilir. 27 - Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde taraflar, TURSAB TAHKİM Kurulu’na başvurabilecekleri gibi diğer kanuni yollara da başvurabilirler. 28 - Diğer hükümler; Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon ve Her Şey Dâhil konaklamalar giriş günü aksam yemeği ile başlar öğle yemeği ile son bulur. Rezervasyon sahibi, otele giriş yapacağı gün giriş yapamayacağı veya daha sonra giriş yapacağını yazılı olarak acenteye bildirmemesi halinde, acente, rezervasyon başlangıcından 24 saat sonra rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, rezervasyon sahibi, acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. 28a - Erken rezervasyon ve indirim dönemlerinde alınan rezervasyon, mücbir sebepler ve erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olması haricinde, rezervasyon sahibi tarafından iptal edilemez, tarih değişikliği yapılamaz. Erken rezervasyon döneminde, rezervasyon sahibi, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırmış ise, rezervasyon sahibi, tesise giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar, rezervasyonu iptal ettirmesi (rezervasyonun tamamen iptali) halinde, rezervasyon sahibine, sözleşme imzalanırken alınan sigorta bedeli hariç, rezervasyon bedelinin tamamı iade edilir. 28b - Rezervasyon sahibi erken rezervasyon indirimi aldığı tatil ile ilgili herhangi bir değişiklik(isim, tarih, otel değişikliği vb.) yaptırmak istediğinde o otelin değişiklik yapıldığı tarihteki indirim oranı ve koşulları geçerli olup rezervasyon sahibi bu durumu kabul etmiştir. 29 - Yukarıdaki voucher ve ekli kayıt formu (Ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, rezervasyon sahibi; sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi imzalayacağını beyan etmesi üzerine, sözleşme iki nüsha olarak taraflarca birlikte imzalanmış ve sözleşmenin bir nüshası rezervasyon sahibine verilmiştir.